นพ. วีระ ภัทรสิทธิเวช

วิสัญญีแพทย์

ประวัติ

  • แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2538
  • วุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2543