นพ. วีระ ภัทรสิทธิเวช

วิสัญญีแพทย์
Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

ประวัติ

  • แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2538
  • วุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2543