พันตำรวจโท แพทย์หญิง น้ำฝน อัศวโรจน์พงษ์

วิสัญญีแพทย์
Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

ประวัติ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
  • วุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 255