ร้อยตำรวจตรีหญิง พักตร์พิมล เจริญศิริ

พยาบาลวิชาชีพ