แพทย์หญิง สุนิดา ยุทธโยธิน

แพทย์ผิวหนัง
Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

ประวัติ

  • ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตสาขาแพทย์ผิวหนัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Diplomate American Board in Aesthetic Medicine, USA
  • ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร Nida Esth’ Medical Institute